886 435 976 info@fizjofemme.pl

 Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Marta Błocińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fizjo Femme-fizjoterapia kobiet Marta Błocińska z siedzibą w Czersku przy ul. Tucholskiej 33, posługująca się nr NIP 555 198 93 28 i adresem e-mail info@fizjofemme.pl, zwana dalej „Fizjo Femme-fizjoterapia kobiet”.

 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe?
 1. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług innych niż określone w pkt 2
 • W tym celu przetwarzam dane osobowe, jak: imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail, numer kontaktowy, PESEL lub numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.
 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. 
 1. Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług fizjoterapeutycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (dalej „UZF”), w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii; kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu; zlecaniu wyrobów medycznych; dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
 • W tym celu przetwarzam dane osobowe, jak: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, oznaczenie płci oraz opcjonalnie: adres miejsca zamieszkania, numer kontaktowy, e-mail; opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; dokumentację medyczną pacjenta pochodzącą od innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie niezbędnym do udzielnych przez Fizjo Femme-fizjoterapia kobiet świadczeń zdrowotnych.
 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jeżeli jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego spoczywającego na Fizjoterapii Kobiecej na podstawie art. 7 i 9 pkt 4) UZF w zw. z art. art. 25 z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat. W tym celu przetwarzam dane osobowe, jak: imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
 1. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 • W tym celu przetwarzam dane osobowe, jak: imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres e-mail,  numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adres zamieszkania lub adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej osoby fizycznej.
 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes – w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich.
 1. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej [https://fizjofemme.pl/kontakt/] oraz w procesie rejestracji i kontaktu handlowego. W tym celu przetwarzam dane osobowe podane przez użytkownika zarówno w udostępnionym na stronie internetowej formularzu, jak i podczas kontaktu handlowego/ rejestracji, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku kontaktu handlowego, podstawą takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 1. Administrowanie stroną internetową pod adresem url: https://fizjofemme.pl oraz cel analityczny, tj. badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej
 • W tym celu przetwarzam takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, nazwa dostawcy usług internetowych, data i godzina odwiedzin strony, język i rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Fizjo Femme- fizjoterapia kobiet. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej).
 1. Czy ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych?

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w zależności od podjętej decyzji, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć. W tym celu wystarczy wysłać taką informację za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@fizjofemme.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej [https://fizjofemme.pl/kontakt/].

Cofnięcie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mam bowiem prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe a odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania

 1. Czy jest Pani/Pan zobowiązany podawać swoje dane osobowe?
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania ze świadczonych usług.
 • W celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług wchodzących w zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty konieczne jest podanie nazwiska i imienia (imion), daty urodzenia, oznaczenia płci oraz opcjonalnie: adresu miejsca zamieszkania, numeru kontaktowego, adresu e-mail; opisu stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych; dokumentacji medycznej pacjenta. 
 • W celu otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub odpowiednio firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy, numeru NIP.
 1. Jakim podmiotom przekazuję Pani/Pana dane osobowe?
 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie lub przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora (Medfile- program do gabinetu lekarskiego i fizjoterapeuty), świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz podmioty bezpośrednio współpracujące z firmą Fizjo Femme- fizjoterapia kobiet Marta Błocińska przy realizacji usług fizjoterapeutycznych, z którymi firma Fizjo Femme- fizjoterapia kobiet Marta Błocińska posiada podpisaną umowę o współpracy i umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Przez jaki okres przechowuję i przetwarzam Pani/Pana dane osobowe?
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, informuję, że dane osobowe przetwarzam przez okres:
  • do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy,
  • 20 lat – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta niezbędnej do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług wchodzących w zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.
 1. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia jako podmiotowi danych?

– Informuję, że posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 • Szanując Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 • Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że w niektórych sytuacjach zgodnie z prawem możliwa jest odmowa uwzględnienia żądania. Ewentualna odmowa spełnienia żądania następuje tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa taka jest konieczna.
 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniam, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie 2) w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możliwa jest odmowa uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykazane zostanie, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Przysługujące uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: info@fizjofemme.pl
 • Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Postanowienia końcowe
 • W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.